Jermaine Dupri - Going Home with Me
featuring Keith Sweat R.O.C.

[JD talking to R.O.C.]

[JD]
I'm feelin' that 2x is you wit' me?
I'm the type you see at the ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.