Grace Slick - Theme from the Movie "Manhole"

Sometimes it's easy to believe it
Sound may be the warmest thing he's found
He just starts playing, then he says to me:
"Ready your body for love, the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.