Zaytoven - Mo Reala

Zaytoven
Super
You can feel the pain on a young nigga you hear me?
Future Hendix
Young rich nigga
Fucking bad bitches
That's all I know (that's ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.