Drake - I'm Upset

Yeah
I'm workin' on dyin'

I'm upset
Fifty thousand on my head, it's disrespect
So offended that I had to double check
I'ma always take the mone...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.