A$AP Rocky - Buck Shots

I ain't scared
Real niggas put the clip in and let it go, uh
Real niggas wanna run real
Real (buck shot)
Real niggas from the roll real (buck shot...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.