Zaytoven - Strong

Zaytoven
Gucci to the sock
Gucci to the sock
Gucci to the sock
Gucci to the sock
I just talked to Zay
I was on the block, he was on the way
The...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.