Zaytoven - Boot Up

Zaytoven
Yeah
I don't want nu'n but some boot up (boot up)
You know I put the bag on 'em
I don't want nu'n but some boot up (that there)
Boot up,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.