Gorgon City - Go Deep

I-I-I-I go deep

Blue like love hurts
This is lightning
Future spaces
Taking my heart
Did you move in circles?
When my body
You're the heaven ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.