Jebroer - Kind eines Teufels

Ich bin das Kind eines Teufels
Mama, du brauchst nicht zu heulen
Feiern, als ob jeder Tag hier mein letzter ist
Spiel dieses Lied auf meinem Begräb...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.