Alex Aiono - Man In The Mirror

I'm gonna make a change
For once in my life
It's gonna feel real good
Gonna make a diference
Gonna make it right
As I, turn up the collar on
My ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.