Gemeliers - Amor en Stereo

¿Y ahora que vas a hacer?
Si tienes al mal y al bien
Y quieres probar algo nuevo
Y siempre se puede aprender
No te sientas mal por querer conm...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.