Justin Bieber - Smile

Oh oh oh
Yeah
Hm hm hm
I wait on you
Forever
Any day
Hand and foot
Your world
Is my world
Yeah
Ain't no way
You ever
Gonna get any
Less than you shoul...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.