Steve Aoki - Fire

Yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah
Steve Aoki
Yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah
Damn

Uzi came out in the way, I swear that nigga fire (ye...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.