Young Thug - Breaking My Wrist

When I whip dope I'm looking to break my wrist
When I whip dope I'm looking to break my wrist
When I whip dope I smell the venomous fish
I'm Donald...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.