Peter Fox - Marry Me

„Ladys, kann ich euch nochmal hören?
Nur die Ladys“

Today's my wedding
Everybody's coming
They can't wait to celebrate
All my uncles, aunts and...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.