Poo Bear - Hard 2 Face Reality

Sometimes it's hard to face reality, oh, oh
Even though you might get mad at me, oh, oh
Sometimes it's hard to face reality

Don't be afraid to st...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.