London on Da Track - No Flag

Woah, Woah
Niggas tryna clone me, tryna make another me
I heard they called for the Queen
Niggas tryna clone me, tryna make another me
Woah, Woah ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.