Young Thug - No Fucks

Aye, Bloody Jay
Let's hit the club and order a 100 bottles of Rosé
We ain't Ku Klux Klan but that jet hold 3 K's
I spent 100K on my ring so she can...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.