DJ Fresh - Bang Bang

Bang bang
You knock me down
I hit the ground
I can't get back up, ka-
Bang bang
You knock me down
I hit the ground
(Boomerang!)
Bang bang
You...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.