MC Fioti - Vai Toma

Atenção, Creuzebek
Agora-agora vai
Vai toma, vai toma sua gostosa
Vai toma, vai toma sua gostosa
Vai toma, vai toma sua gostosa
'To possuido agor...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.