Drake - Don't You Have A Man

Don't you have a man? (Don't you got a man?)
Why are you trying to be my girl?
I can't believe it
Don't you have a man? (Don't you got a man?)
It'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.