Young Thug - Plan B

I gave a bitch a Plan B (Open your mouth)
'Cause she was my plan B (Side bitch)
I got my hoe on a leash (Get over here)
She a real trapper in the s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.