Destructo - 4Real

Oh no, no, no, no
No, no, no, no
Oh yeah
Dolla $ign
Oh no, no, no, yeah

I just got back in town
She didn't want me then, she want me now
911 ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.