J.U.S.T.I.C.E. League - No Problems

Five niggas, counted five niggas, all inside of that roller coaster
Loop-de-loop, over and over
Dope Francis, pullin' Drogas
Shaka Zulu in the tub,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.