Rick Ross - Take Advantage

This is the feeling of a lifetime
That I won't never get back
Aye this the feeling of a lifetime
You can't ever get back
So I'ma take advantage
I'm no...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.