Big Sean - Blessings

Look, I feel blessed
Way up I feel blessed, way up I feel blessed
Straight up

(Look) I live the life I deserve (bless)
Fuck a vacay I feel bette...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.