2 Chainz - Dresser (Lil Boy)

.454, I pull up on niggas, I tell 'em lets get it
Niggas they talkin' on Twitter, you niggas you know you gon get it
Benjamin Franklin, niggas know th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.