Childish Gambino - Driving Ms. Daisy

Somewhere this shit done got crazy
I've just been driving Ms. Daisy
With my hands on the steering wheel and my eyes on the pavement
I give a fuck 'bou...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.