Verse Simmonds - DnF

More rest and sex is all a nigga needs
In a lifetime of stress tryna put my mind at ease
I'm not lookin' at the phone, too much shit been goin' on
But...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.