Salva - Old English

800 capsules of Molly
Just be very still, I ain't gonna hurt anybody
Hell nah, I ain't Twelve, but if I like it I cop it
I met papi and he said he ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.