Olli Banjo - Happy End

Sie lesen uns Geschichten vor
Es kommt ein Wolf im tiefen Wald
Und ein junges Mädchen vor
Alles is' vorhersehbar denn man weiß schon
Am Anfang wie s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.