YG - Who Do You Love Remix

Whassup?
? ho

I'm that nigga with the plugs
I'm the nigga who got homies that be sellin' drugs
I'm the nigga on the back street
With the fire heat, n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.