Trouble - Ms. Cathy & Ms. Connie

Say Trouble, all I know is a motherfuckin' bag
I'ma die behind that bag
'Cause that bag feed a lot of motherfuckers
Lot of family asking
Lot of pe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.