DJ Esco - Code of Honor

Super
This for the gang, oh
Is that your Rollie, man, is that your Rollie?
DJ EscoMoeCity

Spark up your dodie, then you check your Rollie (check...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.