Towkio - Lose Me (I Don't Mind)

Head in the clouds, blood on leaves
I won't leave, keep your eyes on me
There's air beneath your feet, watch your step
And don't look left, you mig...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.