Justin Timberlake - Say Something

Oh, yeah, alright
Ooh (yeah)

Everyone knows all about my direction
And in my heart somewhere I wanna go there
Still I don't go there

Everybod...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.