21 Savage - Offended

Meek Milly, Jeffery, woah

Yeah, yeah
Fuck is you talking 'bout? Bitch you offending me
I just might go head and let this lil bitch suck my dick '...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.