Huncho Jack - Saint

Yeah, yeah
Yeah, yeah
Yeah, yeah
Murda on the beat so it's not nice

Yeah, mama built a saint (saint, yeah!)
Yeah, countin' up the O's, I thank ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.