Huncho Jack - Go

Go, go (woo) go, go (go)
From the Nawf to the Mo (Mo) 500K just to host (5)
Go, go (yeah) go, go (go)
The neighbors too nosy, pack my bags and go (...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.