Huncho Jack - Moon Rock

Been poppin'
Foldin' this money, can't make a knot
How not? High on moon rock
Y'all still locked
After 12, we hit the gate and flood the spot
6 o...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.