Huncho Jack - How U Feel

Feel how you feel (woo), feel how you feel (woo)
Fill up your cup (fill it) then tell me how you feel (yeah)
Pill after pill (pill), pill after pill...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.