Huncho Jack - Best Man

Wheezy Beats
MWA Music
Four bombs baby
C4

Left hand (left hand)
Cook up grams with the left hand
(Cook up grams with the left hand)
Count up ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.