Eminem - Framed

Feeling kinky, lip syncing to Too $hort's "Freaky Tales" (Biatch!)
Having creepy visions of whiskey drinking
And envisioning sneaking into where Chr...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.