Scarface - Mental Exorcism

Dope sold on the cut make our hands bleed
Fuck broke, it ain't an option, penitentiary
Or the grave is the only way we fall back
Do our time A.T.W ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.