Juicy J - Drop a Bag

If young metro don't trust you I'm gon' shoot you

(Hey, hoe) I will blast on your ass
(Hey, hoe) I got riders like a cab
(Hey, hoe) sending them ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.