Cardi B - Leave That Bitch Alone

Cardi
Cardi B

Leave that bitch alone
Leave that bitch alone
You knew that I was crazy
Why the fuck you took her home?
Now I'm goin' through yo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.