G Perico - Other Side

Got twenty different spits on my dick
In and out of hotel rooms, gettin' chips
Keep it on the sink bitch, a head nod and a wink bitch
I'm comin' th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.