Future - Mink Flow

One penthouse, two Benz
This for shorty and her girlfriend, yeah
I feel like I'm Hercules, oh
You gon' get paid if you work for me, oh

'bout to ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.