Querbeat - Guten Morgen Barbarossaplatz

Wir hatten einen Plan und so fing alles an
Dann Bar, Bar, Kneipe, Bar
Nichts muss und alles kann

Das soll niemals aufhören, zu gut ist diese Zeit...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.