Feid - S.O.S.

Yeah, yeah, Icon
Como siempre, yeah, yeah

Nuevamente tu cuerpo se activa
Estás teniendo pensamientos, no hay prisa, yeah, yeah
Para matarte en l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.